Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ για την Ετήσια Συντήρηση – Υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/ Επεξεργασίας/ Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather – ΑΔΑ: 6ΜΛΜ6-ΕΤΓ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την ετήσια συντήρηση – υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/ Επεξεργασίας/ Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2019