Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 8/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Αναλυτή για Ραδιοανοσολογικούς Προσδιορισμούς (in vitro γ-counter) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 616Δ6-Φ2Ν

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:616Δ6-Φ2Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2019