Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 5/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων – ΑΔΑ:7ΧΓΒ6-ΓΓΚ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά υποκατηγορία των ειδών, για την προμήθεια θέματος προς κάλυψη απαιτήσεων λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/03/2019