Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων με Αριθμό Διακήρυξης 02/19 της 206ΠΑΥ, για την Συντήρηση-Παρακολούθηση Ψυκτικής Μηχανής Νο3 και Η/Μ Εξοπλισμού της στο 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΒ086-1ΟΔ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με  κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2019