Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 126/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος MRL Wheel Landing Gear, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (Ο/Ν:183456)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄ είδος, για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒRAER (Ο/Ν: 183456).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/01/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/01/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/01/2019