Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 123/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Διακοπτών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183384)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183384).
 Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/01/2019