Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Πυκνότητας Χημείου της ΔΑΚ – ΑΔΑ:72ΤΒ6-5ΔΥ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία) για την προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Πυκνότητας Χημείου της ΔΑΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/01/2019