Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 2172 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή – Αναβάθμιση του Δικτύου Ύδρευσης του FOB Ακτίου» (ΠΡ-175Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή – Αναβάθμιση του Δικτύου Ύδρευσης του FOB Ακτίου» (ΠΡ-175Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 222.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2018