Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 39/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού» – ΑΔΑ : 75ΜΔ6-5ΔΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 440.640,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 546.393,60€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο υπ’ αριθμ. 39/18 διαγωνισμός με αντικείμενο προμήθειας «Ειδών Ιματισμού» ακυρώνεται προκειμένου να επαναδημοσιευτεί – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.4412/16 – καθόσον στο είδος του διαγωνισμού «Κασκόλ μάλλινο κυανόφαιο» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ προσαρτήθηκε εκ παραδρομής η τεχνική προδιαγραφή «ΤΠ:00481/18-07-2012/Ε3.2» η οποία είναι προγενέστερη έκδοση της τεχνικής προδιαγραφής «ΤΠ:00481/19-06-2014/Ε3.3» και η οποία αποτελεί αυτή με την οποία θα γίνει η προμήθεια του εν λόγω είδους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 03/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/11/2018