Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.21/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την προμήθεια Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας Ενιαίου Τύπου – ΑΔΑ:Ω7Ω66-8ΑΙ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει  συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας Ενιαίου Τύπου για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 09/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2018