«Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στο 6ο Όροφο κτηρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ» (Δ-964Ε) ΑΔΑ : ΩΙ386-Χ1Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στον 6ο Όροφο Κτηρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ» (Δ-964Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 491.000,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 117.840,00 ΕΥΡΩ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2018