Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 12/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα – ΑΔΑ : ΨΝΞΞ6-Γ3Ο

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.
Ημερομηνία ανάρτησης: 31/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 31/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/08/2018