Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 30/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού» – ΑΔΑ : 6ΒΓ26-Γ5Κ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 450.800,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 558.992,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 17/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2018