Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ΄αριθ.13/18 της 206ΠΑΥ με ΑΔΑ: Ψ9ΗΤ6-ΨΔ8

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση Δραστηριοτήτων Συνεργείου Φιαλών Πεπιεσμένου Αέρα του ΚΕΑ»

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 31/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2018