Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 10/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Λατομείου – ΑΔΑ : 7Δ546-ΧΘΧ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.
Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2018