Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/18 της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ:ΨΙΟΒ6-ΘΝΛ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τιμή ανά τμήμα, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.
Ημερομηνία ανάρτησης: 30/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 30/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/08/2018