Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ 05/2018 για την Αναβάθμιση του Συστήματος Διακίνησης – Επεξεργασίας – Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather (MSS) – ΑΔΑ : Ω0776-Τ7Γ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την αναβάθμιση του συστήματος διακίνησης –επεξεργασίας – διασποράς μετεωρολογικών πληροφοριών Moving Weather προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (34.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/07/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/08/2018