Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 96/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού DRIVE MOTOR Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-415 (Ο/Ν:183232)

To 201KΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183232).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2018