Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 18/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης – Ανίχνευσης – Έρευνας και Διάσωσης προς κάλυψη αναγκών Πολεμικής Αεροπορίας» ΑΔΑ : 62326-ΗΧΘ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια εκατόν τριάντα δύο (132) Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης – Ανίχνευσης – Έρευνας και Διάσωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 271.483,87€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 336.640,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2018