Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.7/18 για την προμήθεια «Υλικών σφράγισης αρμών» – ΑΔΑ : 6Ω1Δ6-ΔΥΓ .

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 868.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/07/2018