Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων (Λαχανικά, ψαρικά) – ΑΔΑ: ΩΝΒΥ6-3Κ7

Η 115ΠΜ προκυρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια κατεψυγμένων Λαχανικών Ψαρικών για τις ανάγκες της Μονάδας.
Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΒΥ6-3Κ7 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2018