Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 74/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού MOTOR ASSY BLOWER A/Φ CL-215 (Ο/Ν:183199)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183199).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2018