Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6A (Ο/Ν:183216)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ’ είδος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων κύριου και ριναίου τροχού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183216) με CPV:34731800-8.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2018