Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 69/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER ΛΟΖ 2018 (Ο/Ν:183182)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (Ο/Ν:183182).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2018