Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. ΔΕ.12/18 για την προμήθεια «Υποδημάτων» – ΑΔΑ : Ω8ΕΡ6-Σ05

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Υποδημάτων» (Ημιάρβυλα – Υποδήματα Ασφαλείας S3) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 381.920,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2018