Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 4/18 της 135ΣΜ για την Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ:ΨΠΩΒ6-2ΕΨ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων,  ως το Παράρτημα «Α» της διακήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, βάσει των εκτιμώμενων ποσοτήτων
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΠΩΒ6-2ΕΨ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2018
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2018