Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ειδών ΙΜ.Υ.Λ.Α.Ε. (Ζώνες Κ/Φ Στρατευσίμων & Αξκων-Υπξκων), βάση του άρθρου 20 του Ν.4412/16(Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4412/16 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄ αποκλειστικότητα) συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ειδών ΙΜ.Υ.Λ.Α.Ε. θέματος  (CPV:18425000-4) κάλυψης απαιτήσεων Μονάδων της Π.Α.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2018