Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών CAD-PAD Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π –A/Φ (Ο/Ν:186Q02)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών CAD PAD (CPV: 24612000-7) κάλυψης απαιτήσεων E/Π & A/Φ (Ο/Ν:186Q02)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2018