Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή ή Επ΄ Ανταλλαγή Παράδοση Εύχρηστου (EXCHANGE) Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:18EA44)

Τ0 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή ή επ΄ανταλλαγή παράδοση (EXCHANGE) υλικού κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N:18ΕΑ44)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 05/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2018