Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 01/2018 με Ενσφράγιστες Προσφορές σε Ευρώ, για την Προμήθεια Οκτώ (8) Τμχ Μικροκυματικών RF Ενισχυτών/Πομπών Τεχνολογίας Στερεάς Κατάστασης (SSA)-ΑΔΑ:6Υ216-ΟΤΣ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΔΒΣ6-6Κ8
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 10/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2018