Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 39/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183019)

To 201KΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18(Ο/Ν: 183019).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2018