Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 32/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:18EA53)

To 201 KΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N:18ΕΑ53).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2018