Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 30/18 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως .

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως.
Αναρτηθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2018