Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φορείων Διάσωσης Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183042)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια Φορείων διάσωσης κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183042).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2018