Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/18) για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ ΑΔΑ Ω7Μ06-ΛΕΕ

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια Χαρτιού προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια ΑΔΑ: Ω7Μ06-ΛΕΕ
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2018