Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών ΕΝTECAVIR, CISPLATIN, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRETE & CHLORHEDIXIDINE GLUCONATE για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.-ΑΔΑ:

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΔΒΣ6-6Κ8
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 28/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2018