Διαγωνισμός Έργου "Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Περιοχής Πυρομαχικών 115ΠΜ (115ΠΜ-18-02)" – ΑΔΑ: 6ΑΕΨ6-Τ67

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου “Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Περιοχής Πυρομαχικών 115ΠΜ (115ΠΜ-18-02)” με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2018