Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 17/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMB-G.V.(Ο/Ν:173291)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ-G.V. (Ο/Ν: 173291)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/03/2018