Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/18 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ ΩΣΓΧ6-ΩΝΚ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
 
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΣΓΧ6-ΩΝΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 16/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2018