Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/18 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: Ψ1ΤΖ6-ΟΕ4

Η 114ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα
στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη
αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωμένη
νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών Μονάδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/01/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/02/2018