Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – Ηλιέλαιου – ΑΔΑ: ΩΧΗ66-3ΥΣ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – Ηλιέλαιου, για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων 110ΠΜ και ΔΑΚ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/01/2018
Τελευταία τροποποίηση: 23/01/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/02/2018