Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 77/17 για την Ανάδειξη Αναδόχου Θαλάσσιας Διακίνησης A/K R-2800CA3, Α/Φ CL-215 από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) θαλάσσια διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder) έξι (6) συνολικά Α/Κ R-2800CA3, Α/Φ CL-215  από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 07/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/12/2017