Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 14/17 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 7Γ526-ΑΣΒ

Η 116ΠΜ προκυρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  προσφορά  από οικονομική άποψη αποκλειστικά  βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικων προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης της Μονάδος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 48.903,01Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ526-ΑΣΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/01/2018