Επαναδημοσίευση Διακήρυξης Δ.46/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΩΕΘΦ6-ΦΝ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναδημοσιεύει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E. [κατ’ άρθρο 324 N.4072/12 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-4-12) και ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/22 Αυγ 12 (ΦΕΚ τ.Α’164/27-8-12)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 241.935,48€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/01/2018