Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας υπ’ αριθμ. 13/17 της 206 ΠΑΥ για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου «Συντήρηση Κυρίου Διαδρόμου – Λοιπών Εστρωμμένων Επιφανειών 117ΠΜ» – ΑΔΑ: ΩΑΜ56-ΥΜΛ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Κυρίου Διαδρόμου – Λοιπών Εστρωμμένων Επιφανειών 117ΠΜ»

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/01/2018