Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.3/17 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Καφέ τύπου Espresso – ΑΔΑ: ΨΦ3Κ6-ΗΕΔ

H 111ΠΜ καλεί τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια Καφέ τύπου Espresso (ARABICA 100%) σε κόκκους (συσκευασία εμπορίου), προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦ3Κ6-ΗΕΔ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/12/2017