Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του 201 ΚΕΦΑ υπ’ αρίθμ. 72/17 για την Προμήθεια Υλικών Συστήματος Καυσίμου Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (ΑΔΑ: 75Τ76-ΣΓ3)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών συστήματος καυσίμου κάλυψης απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν: 173151
Αναρτηθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/11/2017