Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΤΟΥ 201 ΚΕΦΑ υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Συσσωρευτ

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια συσσωρευτών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ- Ε/Π (ΑΔΑ:Ψ7ΣΗ6-Τ2Γ)

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/11/2017