Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ.58/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ : Ω2ΩΑ6-Π87.

H Yπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενο  ΦΠΑ.
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/01/2018