Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 120/17 για την Προμήθεια Συμβατών μη Αναγομωμένων Μελανιών- Drum Εκτυπωτών, Φαξ, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων Και Πολυμηχανημάτων για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ (Δ.210/2017)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ ΩΦΖΕ6-34Ο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/12/2017